1. Anasayfa
 2. Faydalı Bilgiler

Konya Kültür Sitesinden 4 Akülü Araç Daha

Konya Kültür Sitesinden 4 Akülü Araç Daha
1

Konya Kültür Sitesinden 4 Akülü Araç Daha

Konya Kültür Sitesinden 4 Akülü Araç Daha;

Didim‘de bu­lu­nan Konya Kül­tür Si­te­si‘nin sekiz yıl önce baş­lat­tı­ğı en­gel­li va­tan­daş­la­ra akülü araba alma et­kin­lik­le­ri, bu yılda devam etti.
Bu yıl se­ki­zin­ci­si dü­zen­le­nen yaz et­kin­lik­le­rin­den elde edi­len ge­lir­le ve yar­dım­lar­la 4 adet akülü araç alı­na­rak Didim En­gel­li­ler Der­ne­ği‘ne ba­ğış­lan­dı.

Akülü araç­lar, Konya Kül­tür si­te­sin­de dü­zen­le­nen 30 Ağus­tos Zafer bay­ra­mı prog­ra­mın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di.

Didim’de bu­lu­nan Konya Kül­tür Si­te­si sa­kin­le­rin­den Cum­hur Tun­cay’ın ba­şı­nı çek­ti­ği grup, sekiz yıl ön­ce­sin­de ker­mes­ler dü­zen­le­di.

İlk yıl bir akülü san­dal­ye ala­rak Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği’ne ba­ğış­la­dı.

Son­ra­ki yıl­lar­da ye­ni­den dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler­le top­lam 24 akülü san­dal­ye alı­na­rak der­nek yö­ne­ti­mi ara­cı­lı­ğıy­la ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di.

Bu yıl da se­ki­zin­ci­si dü­zen­le­nen yaz ker­me­si ve mü­zik­li yemek or­ga­ni­zas­yo­nu ile top­la­nan 21 Bin 75 TL gelir ile 4 adet akülü araç alı­na­rak top­lam­da 29 akülü san­dal­ye İhti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ril­mek üzere Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler der­ne­ği­ne ba­ğış­lan­dı.
Alı­nan en­gel­li araç­la­rı­nın tes­lim tö­re­ni­ne Didim CHP Didim İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin Koçak, Konya Kül­tür Si­te­si Baş­ka­nı Ergün Ünü­var, sos­yal et­kin­li­ği yedi yıl önce baş­la­tan Cum­hur Tun­cay, der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve site sa­kin­le­ri ka­tıl­dı.
“GURUR DU­YU­YO­RUZ”Et­kin­lik­te ko­nu­şan Site yö­ne­ti­ci­si Ergun Ünü­var “Et­ra­fı­mız­da­ki çev­re­miz­de­ki en­gel­le­ri bi­raz­cık da olsun kal­dır­ma adına yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma­lar Konya kül­tür sa­kin­le­ri­nin sa­ye­sin­de tek tek sonuç ve­ri­yor, bu yüz­den bütün site sa­kin­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.

Gerek yerel ba­sın­da gerek ulu­sal ba­sın­da Konya Kül­tür si­te­si­nin bu şe­kil­de gün­de­me gel­me­sin­den gurur du­yu­yo­ruz. Bun­dan sonra da bu tür et­kin­lik­ler­le bu gu­ru­ru ya­şa­ta­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum” dedi.
“ŞİMDİYE KADAR 29 EN­GELLİ SEVİNDİRİLDİ”Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği adına Ko­nuş­ma yapan Der­nek ça­lı­şa­nı Zey­nep Ka­ra­kı­lıç, ise “Konya kül­tür si­te­si­nin bu an­lam­lı et­kin­lik­le­rin­den çok mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifade ede­rek, “Konya Kül­tür Si­te­si sa­kin­le­ri şim­di­ye kadar 29 en­gel­li­yi se­vin­dir­di.

En­gel­li bi­rey­le­ri­mi­zin ha­ya­tı­na do­kun­ma ve en­gel­le­ri aşma nez­din­de bu kıy­met­li işi gören, katkı sağ­la­yan tüm site sa­kin­le­ri­ne en­gel­li­ler der­ne­ği­miz, en­gel­li bi­rey­le­ri­miz ve aile­le­ri adına son­suz te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız” diye ko­nuş­tu.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Site yö­ne­ti­ci­si Ergün Ünü­var’a te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di.

Ar­dın­dan yüzde 98 fi­zik­sel en­gel­li Erol Yağ­cı­lar’a, yüzde 97 fi­zik­sel en­gel­li Murat Şıh’a, yüzde 91 fi­zik­sel en­gel­li Hasan Admış’a ve yüzde 90 fi­zik­sel en­gel­li Sinan Sü­va­ri’ye akülü san­dal­ye­le­ri tes­lim edil­di.

Akülü araç­lar tes­lim edi­lir­ken dydu dolu anlar ya­şan­dı. En­gel­li bi­rey­ler ve aile­le­ri göz yaş­la­rı­na hakim ola­ma­dı.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yorumlar (1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.